Aktualności

logo_mon_z_tlem

Szkolenie na sternika motorowodnego finansowane przez MON

09.08.2018

Stowarzyszenie Sportów Wodnych TORUS ogłasza nabór na szkolenie motorowodne
w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja kursu sternika motorowodnego dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szkolenia odbędą się w formie pięciodniowych turnusów, podczas których prowadzone będą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia zakończą się egzaminem, który zakończony wynikiem pozytywnym pozwoli na uzyskanie patentu sternika motorowodnego. Dokument jest wydawany bezterminowo i jest uprawnieniem państwowym.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu ujęte są w Planie szkolenia i programie kursu (zał.1). Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu szkolenia (zał. 2).

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia dzisiejszego do wyczerpania miejsc poprzez przesłanie na adres e-mailowy: torus@mila.szczecin.pl prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń (zał. 3) najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy, aby wszyscy uczestnicy w dniu zgłoszenia posiadali zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UPRAWIANIA ŻEGLARSTWA, dowód tożsamości, zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w załaczniku nr. 4