Motorowodne

kursy motorowodne

Egzamin motorowodny

Sternik i morski sternik motorowodny
kursy motorowodne
Egzamin motorowodny Sternik i morski sternik motorowodny
Cena:
250,00 zł
Ilość miejsc do rezerwacji
Zostało jeszcze 28 miejsc
O egzaminie

Egzaminy prowadzone są przez SSW Torus na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.94.2017 oraz DSW.454.95.2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Wymagania:

 • sternik motorowodny - 14 lat
 • morski sternik motorowodny - 18 lat;  Opinie lub Karty Rejsu z co najmniej dwóch rejsów morskich w czasie co najmniej 200h żeglugi
 • Zgoda rodziców lub opiekunów w przypadku osób nieletnich

Uprawnienia:

 • Prowadzenie jachtów o napędzie mechanicznym bez ograniczeń po wodach śródlądowych
 • Prowadzenie jachtów o napędzie mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 12m (do 18m motorowodny sternik morski) po wodach morskich wewnętrznych (osłoniętych) oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej (bez ograniczeń motorowodny sternik morski)
 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą prowadzić jednostki z silnikiem o mocy do 60 KW pod nadzorem osoby pełnoletniej z patentem minimum Sternika Motorowodnego
klimatyzacja

Klimatyzowana sala

Informacje

Nabór zgłoszeń maksymalnie do piątku poprzedzającego egzamin do godziny 17:00 (może zostać skrócony). Formularz zgłoszeniowy w zakładce Do pobrania.

Opłaty egzaminacyjne:

 • sternik motorowodny - 250zł (125zł osoby uczące się do 26rż)
 • morski sternik motorowodny - 350zł (175zł osoby uczące się do 26rż)

Minimalny wiek uczestników:

 • sternik motorowodny - 14 lat
 • morski sternik motorowodny - 18 lat

Godziny rozpoczęcia:

 • 8.00 w dniach: 21.04
 • 9.00 w dniach: 27.10; 
 • 13.00 w dniach: 12.05; 16.06; 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 11.08; 25.08; 15.09; 13.10
 • 14.00 w dniach: 26.05; 30.06; 29.09
 • Dublin w dniach: 08.06.2024 godz. 15.00

 

Sternik - zakres wiedzy

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

Wiedza teoretyczna:

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  • budowa silników,
  • obsługa i konserwacja silników,
  • zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  • podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
 3. manewrowanie jachtem motorowym;
 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  • mapy i przewodniki,
  • drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  • działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  • postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  • skala prędkości wiatru,
  • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  • komunikaty meteorologiczne;
 8. pomoce nawigacyjne;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

  • prowadzenia jachtu
   motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
 3. praca w charakterze członka załogi;
 4. podstawowe prace bosmańskie.
Sternik morski - zakres wiedzy

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.

Wiedza teoretyczna:

 1. budowa jachtu, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
  • wyposażenie jachtu morskiego;
 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  • znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
  • zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
  • kontrola pracy silnika i jej ocena,
  • zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
  • znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;
 3. locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
  • znaki i skróty stosowane na mapach,
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
 4. nawigacja, w tym:
  • jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
  • podstawy nawigacji terestrycznej,
  • nawigacja zliczeniowa;
 5. meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;
 6. sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
  • sygnały ostrzegawcze;
 7. planowanie
  rejsu
  , z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
  • odległości i czasu trwania rejsu,
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
  • przygotowania załogi i jachtu;
 8. ratownictwo, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
  • pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
  • „człowiek za burtą” na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
  • sztrandowanie;
 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Umiejętności praktyczne:

 1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
  • prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
  • wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
  • kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
 2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.
Egzamin

Jak zorganizowany jest egzamin.

Na patent sternika motorowodnego:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję egzaminacyjną elementów, określanych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Informację o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@mila.szczecin.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

Na patent motorowodnego sternika morskiego:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru (75 pytań) oraz zadania nawigacyjnego i na rozwiązanie całości jest 120 minut (90 minut test i 30 minut zadanie z nawigacji).  Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowo rozwiązane zadanie nawigacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określanych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Informację o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@mila.szczecin.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.