Klauzula informacyjna RODO

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Dom Żeglarski Mila Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szczecin, KRS 0000446970, (dalej jako „Dom Żeglarski Mila” lub „Administrator Danych Osobowych”).

 

Dane osobowe przetwarzane są przez przedsiębiorstwo Dom Żeglarski Mila w celu realizacji uprawnień i obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie organizacji szkoleń żeglarskich i motorowodnych, czarteru jachtów, organizacji rejsów szkoleniowych. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim wtedy, kiedy jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane te dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b  RODO). Dotyczy to w szczególności danych pozyskiwanych w ramach zautomatyzowanego systemu rezerwacji usług.

W niektórych sytuacjach, przetwarzanie danych wynika z usprawiedliwionych potrzeb przedsiębiorstwa Dom Żeglarski Mila, takich jak realizacja umowy, zapewnienie obsługi płatniczej, windykacja należności, archiwizacja danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia obowiązków prawnych, podtrzymanie relacji z klientem, kontrola jakości oferowanych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych może być także konieczne ze względu na obowiązek wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązku dotyczącego udokumentowania wykonania usługi poprzez wystawienie faktury VAT lub rozliczenia zakupionej usługi (art. 6 ust 1 lit c RODO).

Przedsiębiorstwo Dom Żeglarski Mila przetwarza pozyskiwane dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzane są przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych przedsiębiorstwa Dom Żeglarski Mila lub klienta/kontrahenta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane aż do odwołania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

W uzasadnionych okolicznościach dane osobowe klientów, kontrahentów i innych podmiotów z którymi Spółka nawiązała kontakt/relacje gospodarcze, przekazywane są zaufanym partnerom (podmiotom przetwarzającym), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub informatyczne. Dane przekazywane są tym podmiotom na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W oparciu o obowiązujące przepisy RODO (z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych), osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.          prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b.         prawo dostępu do danych osobowych,

c.          prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d.         prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e.          prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f.          prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, 

g.          prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie lub w siedzibie przedsiębiorstwa Dom Żeglarski Mila – Wyspa Grodzka 1, 70-655 Szczecin, bądź też  skorzystać z następujących form kontaktu:

tel. +48 91 30 70 500

adres email: biuro@mila.szczecin.pl

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.