Żeglarskie

Egzamin żeglarski

Egzamin żeglarski

Żeglarz i jachtowy sternik morski
Egzamin żeglarski
Egzamin żeglarski Żeglarz i jachtowy sternik morski
Cena:
250,00 zł
Ilość miejsc do rezerwacji
Zostało jeszcze 30 miejsc
O egzaminie

Egzaminy prowadzone są przez SSW Torus na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DSW.454.92.2017 oraz DSW.454.93.2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Wymagania:

 • żeglarz jachtowy - 14 lat
 • jachtowy sternik morski - 18 lat;  Opinie lub Karty Rejsu z co najmniej dwóch rejsów morskich w czasie co najmniej 200h żeglugi
 • Zgoda rodziców lub opiekunów w przypadku osób nieletnich

Uprawnienia:

 • Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • Prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12m (do 18m jachtowy sternik morski) po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej (bez ograniczeń jachtowy sternik morski) 
 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej z patentem minimum Żeglarza Jachtowego
klimatyzacja

Klimatyzowana sala

Informacje

Nabór zgłoszeń maksymalnie do piątku poprzedzającego egzamin do godziny 17:00 (może zostać skrócony). Formularz zgłoszeniowy w zakładce Do pobrania.

Opłaty egzaminacyjne:

 • żeglarz jachtowy - 250zł (125zł osoby uczące się do 26rż)
 • jachtowy sternik morski - 350zł (175zł osoby uczące się do 26rż)

Minimalny wiek uczestników:

 • żeglarz jachtowy - 14 lat
 • jachtowy sternik morski - 18 lat

Godziny rozpoczęcia:

 • 8.00 w dniach: 12.05; 26.05; 16.06; 30.06; 07.07; 14.07; 21.07; 28.07; 11.08; 25.08; 15.09; 29.09; 13.10
 • 9.00 w dniach: 28.04; 05.05; 02.06; 09.06; 23.06; 04.08; 18.08; 01.09; 22.09; 06.10; 20.10
 • Dublin w dniach: 08.06.2024 godz. 9.00
Żeglarz jachtowy - zakres

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu Żeglarza Jachtowego

Wiedza teoretyczna:

 1. budowa jachtów w tym:
  • zasady obsługi instalacji jachtowych
  • obsługa silnika jachtowego
 2. teoria żeglowania w tym:
  • kursy jachtu względem wiatru
  • wiatr rzeczywisty i pozorny
  • praca żagli oraz działanie steru
  • siły działające na jacht
  • stateczność jachtu
  • żegluga w trudnych warunkach pogodowych
 3. zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku
 4. podstawy locji w tym:
  • znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych
  • mapy i przewodniki
  • drogi wodne i budowle hydrotechniczne
 5. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
  • wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi
  • działania w przypadku wywrotki jachtu awarii lub wypadku
  • ratowanie człowieka za burtą
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
  • sztrandowanie
 6. wiadomości z zakresu meteorologii w tym:
  • skala prędkości wiatru
  • zjawiska meteorologiczne i ich oznaki
  • komunikaty meteorologiczne
 7. pomoce nawigacyjne
 8. ochrona wód przed zanieczyszczaniem
 9. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
 10. etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie

Umiejętności praktyczne:

 1. manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
 2. manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
  • umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem
  • alarm „człowiek za burtą”
 3. kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht
 4. praca w charakterze członka załogi:
  • wykonywanie poleceń prowadzącego jacht
  • odpowiadanie na komendy
  • zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”
 5. prace bosmańskie:
  • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich
  • podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych
Sternik morski - zakres

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu Jachtowego Sternika Morskiego

Wiedza teoretyczna:

 1. Jachty żaglowe morskie, w tym:
  • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
  • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
 2. Locja, w tym:
  • oznakowanie nawigacyjne
  • morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł)
  • znaki i skróty stosowane na mapach
  • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych
  • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
 3. Nawigacja, w tym:
  • jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.)
  • podstawy nawigacji terestrycznej
  • nawigacja zliczeniowa
 4. Meteorologia, w tym:
  • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
  • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
 5. Sygnalizacja i łączność, w tym:
  • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF
  • sygnały ostrzegawcze
 6. Ratownictwo, w tym:
  • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
  • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku
  • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
  • udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego
  • „człowiek za burtą” na morzu,
  • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
  • sztrandowanie
 7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
  • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu
  • odległości i czasu trwania rejsu
  • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu
  • przygotowania załogi i jachtu
 8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

Umiejętności praktyczne

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:
  • optymalnego doboru żagli do panujących warunków
  • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem
  • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”
 2. Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:
  • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach
  • alarm „człowiek za burtą”
 3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht

Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje dodatkowo zakres wiedzy teoretycznej wymaganej do uzyskania patentu żaglarza jachtowego

Egzamin

Jak zorganizowany jest egzamin.

Na patent żeglarza jachtowego:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 75 pytań i na jego rozwiązanie jest 90 minut. Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję egzaminacyjną elementów, określanych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części. W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Informację o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@mila.szczecin.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.

Na patent jachtowego sternika morskiego:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru (75 pytań) oraz zadania nawigacyjnego i na rozwiązanie całości jest 120 minut (90 minut test i 30 minut zadanie z nawigacji).  Pozytywny wynik tej części egzaminu zapewnia 65 prawidłowych odpowiedzi oraz prawidłowo rozwiązane zadanie nawigacyjne.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych, określanych indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. W trakcie części praktycznej dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po uprzednim kontakcie z naszym biurem. Informację o możliwość przystąpienia do egzaminu w innym terminie wraz z dowodem wpłaty za egzamin należny przesłać na adres biuro@mila.szczecin.pl na 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu.